لیست آزمایش ها


برای جستجو آزمایش مورد نظر ، حرف اول آزمایش خود را در جدول انتخاب کنید (به طور مثال برای آزمایش TSH حرف T را انتخاب کنید

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است