مصاحبه شبکه سه سیما با آزمایشگاه دنا در مورد NIFTYمصاحبه شبکه سه سیما با دکتر محمدرضا حکمت و دکتر مسعود گرشاسبی در مورد NIFTY