ثبت نام ازمایشگاه همکار

خواهشمند است فرم زیر را به صورت کامل پر کنید

نام آزمایشگاه :

تلفن با کد شهر :

فکس :

آدرس پستی کامل :پست الکترونیک :

کد پستی :

نام مدیر آزمایشگاه :

تلفن همراه مدیر آزمایشگاه:نام مسئول فنی :

تلفن همراه مسئول فنی :

نام سوپروایزر :

تلفن همراه سوپروایزر :مسئول ارسال نمونه :

تلفن همراه مسئول ارسال نمونه :روش ارسال نمونه :

ترمینال اتوبوس رانی
پستخانه
هوایی
تحویل توسط پیک آزمایشگاه ارسال کننده
تحویل به پیک آزمایشگاه نیلوفر

تناوب ارسال :

روزهای زوج
روزهای فرد
روزهای خاص

نحوه دریافت جواب:

از طریق سایت
از طریق ارسال جواب