ISPD


انجمن بین المللی تشخیص پیش از تولد ISPD در سال 1996 تأسیس گرید. هدف از تشکیل آن گرد هم آوردن گروه های مختلف متخصصین علوم تشخیصی و درمان پیش از تولد از سراسر جهان بود تا بتوانند به پیشبرد این علوم کمک کنند. اگرچه این انجمن در تمام زمینه های مربوط به تشخیص و درمان پیش از تولد فعالیت می کند ولی تمکز آن بیشتر بر روی غربالگری ژنتیکی پیش از تولد و باروری است.
http://www.ispdhome.org/ISPD/Membership/Corporate_Members_2016.aspx