آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

ساعت کاری آزمایشگاه دنا نوروز

ضمن تبریک سال نو

آزمایشگاه دنا در روز های غیر تعطیل رسمی (۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۴ فروردین) فقط جهت انجام آزمایش های غربالگری ، NIPT و آمینوسنتز از ساعت ۸ تا ۱۳ باز می باشد

از تاریخ ۱۵ فروردین طبق روال کاری گذشته کلیه آزمایشات پذیرفته می شود