آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

کاملترین پنل انجام تست HPV

آزمایشگاه دنا قابلیت انجام تست HPV، به هر سه روش زیر را دارد.
1- Cobas HPV
2- full Genotyping
3- Xpert HPV
انتخاب نوع پنل، به تشخیص پزشک معالج و یا به درخواست مراجعه کننده خواهد بود.
مزایای هر روش بطور خلاصه:
روش Cobas توسط دستگاه تمام اتوماتیک کمپانی Roche و دارای تائیدیه FDA انجام می­شود. در این روش همه 16 ژنوتایپ پر خطر بررسی و گزارش می­گردد.
روش full Genotypimh (فول ژنوتایپینگ) جهت تشخیص 16 ژنوتایپ پر خطر و 16 ژنوتایپ کم خطر به طور کامل گزارش می­شود.
روش Xpert HPV از کمپانی Cephid با جوابدهی یکروزه دو ژنوتایپ پرخطر 16 و 18 را مورد بررسی قرار میدهد.