آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

QIAscreen

تست HPV PCR با روش QIAscreen یک روش تشخیص آزمایشگاهی مبتنی بر Real time PCRبراي تشخیص کیفی DNA 15 نوع ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) از نوع High Risk (59،58 ،56 ،52 ،51 ،45 ،39 ،35 ،33 ،31 ،18 ،16 .68، 67 و66) است که محصول شرکت کیاژن می باشد.

تست QIAscreen HPV PCR به طور جداگانه HPV 16 و HPV 18 را ژنوتایپ کرده و مجموع 13 ژنوتیپ High Risk دیگر را غربالگری می کند. به علاوه از ژن β- گلوبین انسانی به عنوان کنترل داخلی نمونه استفاده می کند که هم کیفیت استخراج DNA نمونه را تعیین می کند و هم وجود مواد مهاری بالقوه را تعیین می کند.

• Qiascree برای نمونه هاي دهانه رحم نگهداري شده در محیط هاي مایع (Liquid base) اعتبار سنجی شده و قابل انجام است.

تست QIAscreen مطابق با ضوابط اعتبار سنجی معتبر بین المللی می باشد. به عنوان مثال شاخص های این تست که منطبق بر راهنمای Meijer می باشد در جدول زیر آمده است:

تست QIAscreen عملکردي قابل قیاس با تست Hybrid capture 2 (HC2) دارد.

ژنوم ویروس HPV داراي ژن هاي ابتدایی ( (E – earlyو پایانی (L – late) است . ژن L1 می تواند از ژنوم ویروس موارد مبتلا به سرطان دهانه رحم، حذف شده باشد. در بسیاری از تست های PCR برایHPV ناحیه ی مختص به L1 بررسی می گردد که می توند منجر به تشخیص منفی کاذب گردد.

در تست QIAscreen ناحیه ی محافظت شده ژن E7 بررسی می گردد و لذا این مشکل وجود ندارد. آزمایش هاي DNA HPV که ناحیه ی محافظت شده در ژنوم را هدف قرار می دهند، می توانند از ریسک تشخیص منفی کاذب مرتبط با حذف L1 جلوگیري کنند. همچنین در این روش تمام مراحل استخراج DNA با استفاده از دستگاه Qiasymphony به صورت کاملا اتوماتیک انجام شده و به این ترتیب از بروز آلودگی های احتمالی جلوگیری می شود.