آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف b (تغییر)

Brucella PCR
Brucel-M
Brucel-G
Bronchia Dis.D.S
Breast dis.C&S
Breast Cytology
BRCA1-2
BRAF Mutation
Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)
Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)
Bone marrow biopsy
Bone marrow aspiration
Bone M.Biopsy.Cul.BK
Bone M.Asp.Cul.Bk
Bon M.Asp .D.BK
BODY FLUID
Blood Xylose
Blood karyotyping
Blood Glucose
Blood Cytology
Blood Culture
Blood Amnio Acid
BK virus PCR
Biopsy Culture
Biopsy Cul for BK
BIOCHEMISTRY
Beta Fibrinogen
Bence Jones Protein
BCR-ABL
Bartter Syndrome
B2 Microglobulin
B2 Microglobulin
B2 Microglobulin
B2 Microglobulin
B2 Glycoprotein Ab (IgM)
B2 Glycoprotein Ab (IgG)
B-Caroten