آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف d (تغییر)

DX0195
DX0194
DX0141
DX0025
Duchene Muscular
Dravet Syndrome
DR 70 (Onko-Sure)
Diphteria Ab (IgM)
Diphteria Ab (IgG)
Dihydrotestosterone
Digoxin
DHEA-S (ECL)
Dermatophagoids farina