آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف e (تغییر)

Exome
Estriol in urine 24 hrs
Estradiol (ECL)
ESR 1 hr.
Erythropoietin
Epilepsy
Epidermolysis Bullosa
ELECTROPHORESIS
EBV-M
EBV-G
EBV PCR
EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)
EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)
e.perep