آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف f (تغییر)

Fungi PCR
Fungi culture
FTS
FTI
FTA-IgG
FTA-Ig M
Free testosterone
Free T4 (ECL)
Free T3
Free PSA Index
Free PSA (ECL)
Food Allergens(RAST)
Food Allergens
FNA
FMF
Fluid .Cul&S
Flow Cytometry
Fish
Fibrinogen
Fetuse Karyottping
Fertility
Fasting Blood Glucose
Fasciola Ab (IgM)
Fasciola Ab (IgG)
FactorX
Factor XI
Factor VIII
Factor VII
Factor IX
Factor I
Factor H
F31
F.S.H (ECL)