آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف g (تغییر)

GTT
Glycogen Storaga disease
Glucagon
Globulin.serum
GH basal
GGT
Genetic Report Interpration
Genetic nephritic syndrome
GENETIC MOLECULAR DIAGNOS
Genetic – Cyto
Genetic
GCT
Gastrin
Gangliosidosis
GALT(Galactose 1
G6Pd(Quantitative)
G20210A PCR