آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف h (تغییر)

Hydatic Ab (IgM)
Hydatic Ab (IgG)
HTLV I-II
HTLV Ab I & II
HSV1& PCR
HSV( PCR for CSF)
HSV Ag
HSV Ab-IgG (CSF)
HSV Ab II (IgM)
HSV Ab II (IgG)
HSV Ab I & II (IgM)
HSV Ab I & II (IgG)
HSV Ab I (IgM)
HSV Ab I (IgG)
HSV Ab 1+2 0IgM (CSF)
Hpv PCR
HORMONE ANALYSIS
Holt-Oram Syndrome
HLZ B52
HLA DR
HLA DQ
HLA B8
HLA B7
HLA B51
HLA B5
HLA B35
HLA B27
HLA ABC PCR
HIV P24 Ag
HIV I&II(Ab & P24Ag)
HIV Ab 1+2 (CSF)
High Resoloution Blood
Hg
HEV Ab
Hereditray Motorsensory
Hereditary Spastic
Hereditary Sensory
Hereditary peripheral Nevous
Hereditary Myopathy
Hereditary Muscular disease
Hereditary Muscular Disease
Hereditary Multiple
Hemoglobin
HEMATOLOGY
Hearing loss complete
Heareditary Multiple
HE4 (Human Epididymal)
HDV Ab
HDL
HCV Viral Load
HCV Genotyping
HCV Ab (Western Blot)
HCV Ab
HBS Ag
HBS Ab
HBeAg
HBeAb
HBCAb (Total)
Hb F
Hb Electrophoresis capillary
Hb A2
Hb A1c (by Capillary)
HAV Ab (Total)(ELFA)
Haptoglobulin
Hams Test
H.Pylori PCR
H. Pylori (IgM)
H. Pylori (IgG)
H. pylori (IgA)