آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف i (تغییر)

IRON
Interpretation
Interleukin-6
Intellectual Disability
Insulin
Inhibin-P
Inhibin-B
Inhibin-A
Inhalant Allergens
Infliximab
Infantile Hepatitis
Infantile Epileptic
IMMUNOLOGY
Immuni-elec-Blood
IgM
IgG subclass 4
IgG subclass 3
IgG subclass 2
IgG subclass 1
IgG
IGFBP-3
IGF-1
IgE
IgA
Ichthyosis
I.U.I