آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف l (تغییر)

Lupus anti Coagulant
LkM
Liver cytosole 1
Lithium
Listeria PCR
Listeria Ab IgG
Listeria Ab (IgM)
Listeria Ab (IgG)
Liquid
Lipoprotein
Lipase
Leptospirosis Ab IgM
Leptospirosis Ab IgM
Leptospirosis Ab IgG
Leptospira
Leptin
Lead (Pb)
LE cell
LDH (Fluid)
LDH (Asitict)
Lamotrigin
Lafora Disease
Lact