آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف m (تغییر)

Mycoplasma pneumonia
Muscular Dystrophy
Muscular Dystrophy
Mumps Ab-IgM (CSF)
Mumps Ab-IgG (CSF)
Mumps Ab (IgM)
Mumps Ab (IgG)
Mulltiple exostosis
Mucopolysaccharides
Mucopolysaccaridosis
MTHFR PCR
Monogenic disorders in
Mono Test
MLPA-DO
MLPA
Mitochondrial Whole
Mitochondrial Diseases
Mitochondrial
Microphthalmia
Microglobulin
Microcephaly Panel
Microcephaly Complete Test
MICROBIOLOGY
Mico deletion Y
Mg-semen
Metabolic Panel(Ortic Acid)
Metabolic neurologic
Metabolic Disorders
Metabolic Disease Panel B
Metabolic Disease Panel A
Metabolic Disease Panel
Mercury
Measles Ab-IgM (CSF)
Measles Ab-IgG (CSF)
Measles Ab (IgM)
Measles Ab (IgG)
MDUR802
MDUR802
Marfan Panel
Marfan & Aneurysm
Maple Syrup Urine Disease
Malonic Acidemia
Magnesium
Macroprolactin
M-AFP