آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف n (تغییر)

Non-Syndromic hearing loss
NMP22
NMO CSF
Nitroprusside Urine Random
NF1-NF2
Neuron-Specific Enolase
Neorunal Ab Panel 2
NEONATAL SCREENING
NCL(Neuronal Ceroid
NBT
Nasal dis .(C&S)