آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف o (تغییر)

Ova & Parasit
Osteogenesis imperfecta
Osteocalcin
Osmotic Fragility Test
Optic Athrophy
Onsult & Block
ONCOASSAY