آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف p (تغییر)

Pseudo hypo aldosteronism
PSA (ECL)
Protein S
Protein Electrophoresis
Protein C
Prolactin (ECL)
Progressive Muscolarz
Progesteron (ECL)
Pro-calcitonin
Pro BNP
Primidone
Primary Ciliary Dyskinesia
Pregnancy test
PPD
Potassium
Pleural F.Cul.for BK
Platelet Count
Plasma Renin Activity
Plasma pyrovate
Plasma Normetanephrine
Plasma Norepinephrin
Plasma Metanephrine
Plasma Epinephrin
Plasma Ammonia
PKU PCR
PKHD1
Phosphorus
Phenytoin
Phenylalanine (HLPC)
Phenobarbital
Paul bounnel test
PATHOLOGY
PATHOLOGY
Pathology
Parvovirus Ab(IgM)
Parvovirus Ab (IgG)
Parvo Virus
PARTUS TEST (ph IGFBP-1)
PARASITOLOGY
Pap Smear
PAI type-1 844
PAI type-1 675
P.ANCA (Anti MPO)