آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف r (تغییر)

Russell ( DRVVT)
Rubella Ig G Avidty
Rubella Ab (IgM)
Rubella Ab (IgG)
Rubella (PCR)
ROMA
Rheumatoid Factor
RF ( quantitative )
Retinitis Pigmentofa
Retic Count
Renin
RBC Morphology
R.P.R