آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف t (تغییر)

Tyrosinemia NGS
Tyrosine (HPLC)
Type HPV
TUMOR MARKERS
Tuberous Sclerosis
TSH(Hypothyreose)
TSH
Troponin T
Troponin I
Treponema pallidum PCR
Transferin
Toxoplasma Ig G Avidity
Toxoplasma Ab (IgM)
Toxoplasma Ab (IgG)
Toxocara Ab (IgG)
Toxocara Ab (Ig M)
Toxo G CSF
Toxo Ab (IgM) (IFA)
Toxo Ab (IgG)(IFA)
Toxo Ab (IgG) (IFA)
Toxo (IgG)(IFA)
TOXICOLOGY
Total Lipid
Total galactose
Total Bile Acid
Topiramat Level
TNF-Alpha
TIBC
Thyroxine binding globuline
Thyroglobin
Thin
Therapeutic Drug Monitoring
Testosterone (ECL)
TB PCR
TB Blood
TB Ab-IgM (CSF)
TB Ab-IgG (CSF)
TB Ab-IgA (CSF)
T4
T3 Resine Uptake
T3