آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف u (تغییر)

Urine VMA
Urine V.M.A 24hrs
Urine Uric Acid
Urine Urea
Urine Urea
Urine Urea
Urine Sugar Chromatography .TLC
Urine Sodium
Urine Protein
Urine Protein
Urine Proline 24 hr
Urine Porphyrine
Urine Phos
Urine Phos
Urine Oxalate
Urine Oxalate
Urine Osmoolarity
Urine Osmolality
Urine Normetanephrine(24hr)
Urine Norepinephrine (24h)
Urine NGAL
Urine Na
Urine Multi Drugs Screen
Urine Morphine Test
Urine Micro Albumin
Urine Mg
Urine Metanephrin
Urine K
Urine Immuno
Urine Hormone
Urine Homocysteine
Urine Homocystein
Urine Glucose
Urine Glucose
Urine Free Kappa
Urine Free Cortisol
Urine Epinephrin (24h)
Urine ElectroPhoresis
Urine Dopamin 24h
Urine Cytology
Urine cystine
Urine Cystein
Urine Cyotokeratine 8 & 18
Urine culture & Sensitivity
Urine Creatinine
Urine Creatinin
Urine Creatinin
Urine Cortisol
Urine Copper
Urine Copper
Urine Citrate
Urine Citrate
Urine Chloride
Urine Chloride
Urine Ceruloplasmin
Urine Calcium
Urine Ca
Urine Biochemistry Random
Urine Biochemistry 24 hrs
URINE ANALYSIS
Urine Amylase
Urine Amylase
Urine Aldosterone
Urine Album
Urine A.A Chromatography
Urin Free Lambda
Uric Acid
Ureacycle
Urea Breath Test (C14)
Urea
Unconjugated Estriol