آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف v (تغییر)

VZV PCR
VZV Ab-IgM (CSF)
VZV Ab-IgG (CSF)
VZV Ab (IgM)
VZV Ab (IgG)
VLDL cholesterol
Vitamin-C
Vitamin E
Vitamin D3 (ECL)
Vitamin B12
Vitamin A
VDRL (CSF)
Valporate Na
Vaginal Direct Smear
V.M.A