آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دنا قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف w (تغییر)

Wright agg. Test
Wright (CSF)
Wound..D.C&S
Wiskott Aldrich Syndrome
Wilson Disease
Williams Syndrome Fish
Widal Agg. Test