آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

استخدام در آزمایشگاه دنا

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شهر محل تولد
شهر محل سکونت
سال تولد
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
آدرس محل سکونت
شماره همراه
ایمیل
تحصیلات
رشته تحصیلی
مدرک اخذ شده
سال اخذ مدرک
دانشگاه
رشته تحصیلی
مدرک اخذ شده
سال اخذ مدرک
دانشگاه
رشته تحصیلی
مدرک اخذ شده
سال اخذ مدرک
دانشگاه
سوابق کاری
نام موسسه
نوع فعالیت
سال شروع
سال خاتمه
نام موسسه
نوع فعالیت
سال شروع
سال خاتمه
نام موسسه
نوع فعالیت
سال شروع
سال خاتمه
آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟