آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

محاسبه تقریبی زمان بارداری

برای محاسبه زمان تقریبی زایمان خود تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی خود را در جدول زیر وارد نمایید

/ /