آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

خونگیری در منزل

جهت هماهنگی برای انجام خونگیری در منزل لطفاً با شماره تلفن 43936 داخلی 213 یا 214 یا 202 یا 203 تماس حاصل فرمایید.

در صورت عدم موفقیت برا هاهنگی با داخلی 333 (سوپروایزر) تماس بگیرید