آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

خونگیری در منزل

نام و نام خواندگی بیمار:
سن:
جنسیت:
وضعیت بالینی بیمار
در صورت باردار بودن ، هفته چندم بارداری هستید
آدرس دقیق منزل:
تلفن منزل
تلفن همراه: