آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

ثبت نام ازمایشگاه همکار

خواهشمند است فرم زیر را به صورت کامل پر کنید

نام آزمایشگاه :

تلفن با کد شهر :

فکس:

آدرس پستی کامل :

ایمیل:

کد پستی :

نام مدیر آزمایشگاه :

تلفن همراه مدیر آزمایشگاه:

نام مسئول فنی :

تلفن همراه مسئول فنی :

نام سوپروایزر :

تلفن همراه سوپروایزر :

مسئول ارسال نمونه :

تلفن همراه مسئول ارسال نمونه :

روش ارسال نمونه :

تناوب ارسال :

نحوه دریافت جواب: