آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی28 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 28


کودک شما با سر رو به پايين در وضعيت مناسبي براي تولد قرار گرفته است (در نزديکترين بخش خروجي بدن شما!). کار جنين در حال رشد شما در اين مرحله حدود دو و نيم پوند وزن و قد تقريباً 16 اينچ دارد (اندازه سر تا انگشت پا). او اين روزها مشغول چشمک زدن است (در دنياي واقعي، چشمک زدن براي حفظ چشم از ورود اجسام خارجي ضروريست). اين مهارت تنها يکي از آن ترفندهايي است که او روي آنها کار مي کند مانند سرفه، مکيدن شديدتر، سکسکه و شايد از همه مهم تر تنفس. کودک مي تواند خواب ببيند در هفته 28 بارداري خواب کودکتان را مي بينيد؟ او هم ممکن است خواب شما را ببيند. فعاليت امواج مغزي اندازه گيري شده در جنين در حال تکامل چرخه هاي گوناگون خواب را از جمله فاز حرکت سريع چشم، مرحله اي که خواب ديدن رخ مي دهد، نشان مي دهد. بدن شما در هفته بيست و هشتم سياتيک (مور مور شدن پا) شما در هفته 28 بارداري در دو سوم خط پاياني قرار داريد و وارد سه ماهه سوم شديد! و چه سه ماهه متفاوتي خواهيد داشت. به احتمال زياد روزهايي که مي توانستيد از آن به عنوان روزهاي "راحت" بارداري ياد کنيد گذشت (اگر فکر مي کرديد روزهاي خوبي بود). در اين روزها، نوزاد شما با لگد زدن (و يا نزدن) شما را در شب بيدار و در طول روز نگران مي کند، پاها متورم مي شوند، خستگي شما دوباره بيشتر مي شود و درد کمرتان آرام نمي شود. و حتي اگر کودک هنوز گريه را آغاز نکرده باشد، ممکن است شما را نگران و عصبي کند. هنگاميکه کودک شما در يک وضعيت مناسب براي تولد قرار بگيرد، سر او (و بزرگ شدن رحم) ممکن است بر روي عصب سياتيک در قسمت پايين ستون فقرات شما قرار گيرد. اگر اين اتفاق بيافتد، شما ممکن است درد تيز، سوزش يا بي حسي در باسن که تا پشت پاها ادامه دارد را احساس کنيد نام ديگر آن درد سياتيک است. درد سياتيک مي تواند در مواقعي بسيار شديد باشد و اگرچه با تغيير وضعيت جنين از بين برود، اين مشکل نيز تا زمان زايمان ادامه دارد. کيف آب گرم، حمام آب گرم، حرکات کششي يا استراحت در بستر مي تواند کمک کننده باشد. همچنين مي توان از برخي از درمان هاي مکمل و جايگزين کمک گرفت. هفته بعد >